چالش های قیمت سوخت
  • مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و فعالان اقتصادی به عنوان تامین و عرضه کنندگان در یک کنش و واکنش تعاملی و تعادلی طی زمان و قوانین حاکم بر بازار اقتصادی به ثبات روال و پذیرش ذهنی–اقتصادی رسیده اند.

تسلیت