کارگران جنسی
  • یک مددکار اجتماعی از کاهش سن ورود دختران به بازار کارگری جنسی سخن گفت و افزود: متأسفانه گاهی دخترانی را می‌بینیم که در سنین بسیار کم، حدود ۱۲ سالگی به این مسائل کشیده می‌شوند.