کتاب ریاضی
  • سرپرست اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در واکنش به تغییر جلد کتاب ریاضی سوم دبستان و حذف تصویر دختران از روی آن گفت: وقتی برای یک اشتباه یک دلیل بیاوریم می شود ۱۰۰۱ اشتباه؛ باید اشتباه را بپذیریم و عذرخواهی و جبران کنیم. برای چه مرتب توجیه می‌کنیم؟ باید بپذیریم که اشتباه کردیم.