گل پامچال
  • فواید گل پامچال از دانه‌های گل پامچال برای استخراج روغن گل پامچال بهرهگیری میشود

  • گل پامچال یا پامچال شب یک گیاه رایجی هست که در مناطق معتدل شمال کشور آمریکا ، اروپا و جنوب ایالات امریکا یافت می شود. از دانه‌های این گیاه برای استخراج روغن گل پامچال بهره گیری میشود .