یارانه مرداد ماه
  • یارانه نقدی مرداد 98 شنبه ۲۶ مرداد ماه 98 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که مبلغ دریافتی برای هر یک از مشمولان همانند ماه قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

  • گزارش ۲۰۱۸ WB (بانک جهانی) رتبه جهانی ایران را در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۴ و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) رتبه جهانی کشورمان را شاخص رقابت پذیری ۶۹ گزارش کرده است

  • «شصت و پنجمین»مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد 95 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز سه‌شنبه مورخ 1395/05/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.