17 شهریور
  • مادر شهید مجید مسگر طهرانی از شهادت غم انگیز کودک هشت ساله در روز 17 شهریور سال 57 می گوید و خاطرات تلخ دیگری که رژیم طاغوت و نظامیان پهلوی در این روز رقم زدند .

۱ |