70درصدی
  • سودابه کاشی علی آبادی مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه حکمت از رشد 70 درصدی حق بیمه های عمر در سال 98 نسبت به سال قبل آن خبر داد و افزود: خوشبختانه عملکرد بیمه های عمر و سرمایه گذاری در سال گذشته مورد رضایت و پذیرش مدیران عالی شرکت بود که توانست 4 درصد به سهم پرتفوی کلی شرکت بیافزاید.