تامین اجتماعی تهران
  • جدیدترین شماره (57) فصلنامۀ تأمین اجتماعی منتشر شد. در این شماره موضوعات گوناگونی همچون ارائۀ رهیافت‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی از خلال تجربۀ اصلاحات پارامتریک در حق‌بیمه و مستمری بازنشستگی برخی کشورها، تأثیر برخی عوامل مؤثر بر بازنشستگی زودهنگام در ایران، آسیب‌شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری در نظام حقوقی ایران، چالش تخصص‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، تاریخ شفاهی فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در سه دهۀ گذشته، اثربخشی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تأمین اجتماعی، تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بر بهبود رفتار شهروندی کارکنان و موضوع سیاست‌گذاری اصلاح رفاه، بیمۀ سلامت ملی و تأمین اجتماعی در ایالات متحده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • مدیران تامین اجتماعی استان خوزستان با نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

  • طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دوره سرپرستی دکتر مراد بیات برای اداره امور مدیریت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران به مدت سه ماه تمدید شد.

۱ |