تعهد کتبی و دریافت حقوق
  • بعد از دستور رییس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت ‌های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان های ذی ربط دستورالعمل جدیدی ثبت شد که درادامه می خوانیم.

۱ |