ثبت احوال البرز
  • مدیرکل ثبت احوال البرز با اشاره به اینکه شناسنامه مهمترین سند شناسایی هویت هر فرد است، اظهار کرد: هر فرد در بدو تولد باید صاحب شناسنامه شود تا هویت و تابعیت او مشخص شود.

۱ |