خط چهار متروی تهران
  • امروز در ورودی ایستگاه تئاتر شهر شلوغی عجیبی صورت گرفت که درنهایت موجب نارضایتی مسافران و تاخیر زیاد مردم شد که درادامه علت آن را می خوانیم.

۱ |