روز خواستگاری
  • پرسیدن سوالات جنسی در خواستگاری، برای بسیاری از افراد به شکل تابو درآمده و پرسیدن این سوالات در جلسه خواستگاری را نوعی شرم و ننگ می دانند اما پرسیدن این سوالات قبل از ازدواج، برای انتخاب و تصمیم نهایی شما بسیار مهم است.

۱ |