ریل پیشران پیشرفت
  • مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: مسیر پرسرعتی که دولت تحت عنوان «پیشرانان پیشرفت ایران» برای پروژه‌های تاثیرگذار ملّی باز کرده است ، باعث شده که طی فرآیندهای کاملاً قانونی، این جریان به سرعت طی شده و به دنبال آن مسیرهای تولید و اشتغال‌زایی زیادی برای سایر شرکت‌ها نیز گشوده شود.

۱ |