شباهت رهبر کره شمالی با هیتلر
  • رهبر کره شمالی با کت چرم به سبک رایش سوم از شهر جدید «آرمان شهر سوسیالیستی» بازدید کرد.

۱ |