عبدالرضا شیخان
  • دبیر انجمن صنعت سیمان، گفت: قیمت هر کیسه سیمان ۳۰ هزار تومان ارزان شد و حداکثر ارزش واقعی یک کیسه سیمان حدود ۴۰ هزار تومان است.

۱ |