مؤسسه چاپ کتاب
  • در نوشته حاضر خدمات، تعرفه‌ها و مشتریان مؤسسه چاپ کتاب نبشته شرح داده شده است. ویرایش، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، اخذ مجوز و چاپ کتاب از جمله خدمات یادشده است. استادان دانشگاه، مؤسسات و تمام کسانی که مایلند تمام خدمات یادشده یا بخشی از آن را دریافت کنند می‌توانند مشتری گروه چاپ کتاب نبشته باشند.

۱ |