ماجرای 8 میلیاردتومان تمام شده
  • عضو اندیشکده حکمرانی شریف گفت : در وضعیت فعلی بحث بر سر این مساله است که این ۸ میلیارد در ۶ ماه ابتدایی سال تمام شده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اجبار است.

۱ |