دومین محموله کمک‌های پزشکی چین امشب به ایران ارسال می شود.

بیشتر