شمانیوز
شما نیوز

حقوق مرخصی زایمان

زمان پرداخت حقوق مرخصی زایمان

به موجب بخشنامه جدید تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مرخصی زایمان در کوتاه ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود.

به گزارش شمانیوزحقوق مرخصی زایمان به موجب بخشنامه جدید تامین اجتماعی در کوتاه ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود. حقوق مرخصی زایمان از اولین روز شروع استراحت، محاسبه شده که مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، 9 ماه است و حقوق مرخصی زایمان برای این چندماه محاسبه و به مادران پرداخت می‌شود.

غرامت دستمزد ایام بارداری که با تاخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می شد، به موجب بخشنامه جدید تامین اجتماعی ، در کوتاه ترین زمان و ماهانه پرداخت می شود. این کمکی به معیشت زنان شاغل بیمه شده در دوران بارداری و مشوق افزایش جمعیت است.

میزان کمک هزینه بارداری ، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۹ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶به شماره ۱۹۷۲۶ مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی از ۶ماه به ۹ ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۹ ماه و برای زایمانهای سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر وفرزند را تهدید نماید وطبق نظرپزشک معالج وتائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد

دفترچه درمانی

گواهی پزشک معالج

تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.

چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ۹ ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری 

  کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

 ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه 60 روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

 در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.

 در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند.

 در دوره استرحت مزد ی برای وی مطرح باشد.

 روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری 

  میزان کمک هزینه بارداری ، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر 3 روز اول پرداخت می شود.

نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.

 چند نکته مهم 

 مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.

چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از 9 ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied