کد خبر : 880517

تاکید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر اتمام هـــــــــرچه سریعتر پروژه فولادســـــازی فولاد سفیددشت مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان بازدید از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بر اهمیت اتمام هرچه سریعتر پروژه فولادسازی این شرکت تأ کید کرد.

به گزارش شمانیوز:تاکید مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر اتمام هـــــــــرچه سریعتر پروژه فولادســـــازی فولاد سفیددشت مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان بازدید از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بر اهمیت اتمام هرچه سریعتر پروژه فولادسازی این شرکت تأ کید کرد. وی در همین خصوص با اشاره به اینکه عملیات ساخت واحد فولادسازی و نصب تجهیزات این شرکت بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، تصریح کرد: مطابق برنامه، پیش بینی شده است که در نیمه دوم سال آینده با همت کارکنان و حمایت‌های لازم این بخش نیز به بهره برداری برسد وی در ادامه ضمن دیدار با مدیریت و کارکنان شرکت فولاد سفیددشت خاطرنشان کرد: به بهره برداری رسیدن واحد فولادسازی این شرکت گام دیگری در مسیر تحقق هدف گذاری گروه فولاد مبارکه در جهت حفظ سهم تولید بیش از ۴۵ درصدی فولاد کشور است. وی ضمن قدردانـی از عملکرد کارکنان این شـرکت در تولیـد آهـن اسـفنجی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه کارکنـان واحـد احیـا مسـتقیم ایـن شـرکت تـا پایـان مهرمـاه حـدود ۳۰۰ هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کرده انـد و برنامه سـالیانه ایـن واحـد نیـز تولیـد ۶۰۰ هــزار تــن اســت، بایــد شــرایطی فراهــم کــرد تــا ایــن واحـد نیـز هرچـه سـریعتر بـه ظرفیـت اسـمی خـود دســت یابــد. مدیرعامـل گـروه فـولاد مبارکـه در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اقدامـات صورت گرفتـه بـرای تأمیـن آب موردنیـاز ایـن شـرکت گفـت: بایـد هرچــه ســریعتر پروژه هــای احــداث تصفیه خانه آب شـرکت که تا کنون ۲۰ درصد پیشـرفت داشته و همچنین انتقال پساب بروجن به شرکت و تصفیه و بازچرخانـی آن در خطـوط تولیـد بـه بهره بـرداری برســد. گفتنــی اســت در بخــش پایانــی هریــک از ایــن بازدیدهـا، طـی جلسـات جدا گانـهای مدیرعامـل گــروه فــولاد مبارکــه و مدیــران ایــن شــرکت‌ها راهکارهـای مربوط به مسـائل مطـرح شـده را مورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار دادنــد.
منبع:فولاد سفید دشت
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید