دختران ترامپ رئیس جمهور آمریکا حین سخنرانی پدرشان احساساتی شدند و گریه کردند.

بیشتر