شمانیوز

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بیمه دی، پیرو آگهی مناقصه منتشره در روزنامه‌های 98/10/22 دنیای اقتصاد و نامدار جنوب شرایط مناقصه بشرح زیر اعلام می‌گردد:

1 – منطقه محل جغرافیای کشتی مغروقه – مشخصات مغروقه – موضوع مناقصه ( خارج سازی مفروقه همان است که در آگهی مناقصه درج گردیده و متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب شرکت بیمه دی در اهواز و بوشهر مراجعه و یا در تهران آقای نیکنام از طریق شماره ............ تماس بگیرند . 

2 – بشرح مندرج در متن آگهی ، صرفاً اشخاص و موسسات واجد الشرایط و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه برای خارج سازی شناورها می توانند در مناقصه شرکت نمایند. 

3 – شرکت کننده در مناقصه بایستی دارای کلیه امکانات فنی – لجستیکی – پرسنلی و مالی جهت انجام اقدامات خارج سازی باشد و در انجام هرگونه اقدامات مقتضی شرکت بیمه دی از بابت هرگونه امکانات ، مسئولیتی ندارد. 

4 – متقاضیان شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاعات کاملتر و احیانا ورود به محل غرق شناور می توانند برای دریافت معرفی نامه از بیمه دی بعنوان سازمان بنادر و دریانوردی و احیاناً مراجع ذیربط دیگر به واحدهای یادشده در بند 2 فوق الذکر مراجعه نمایند .

5 – متقاضی حضور در مناقصه بایستی مبلغ دقیق هزینه ها و حق الزحمه خود بابت خارج سازی مغروقه از کلیه جهات را بصورت یک رقم واحد تعیین و در پیشنهاد خود ذکر نماید .

6 – بعنوان سپرده شرکت در مناقصه، متقاضی بایستی معادل 3 درصد مبلغ پیشنهادی خود را بصورت چک ضمانت شده بانکی در وجه شرکت بیمه دی ضمیمه پیشنهاد خود نماید که در صورت برنده شدن در مناقصه و خودداری از امضاء قرارداد انجام کار، مبلغ سپرده برنده مناقصه به نفع شرکت بیمه دی ضبط خواهد شد . سپرده سایر شرکت کنندگان ظرف سه روز از تاریخ اعلام نتیجه مناقصه مسترد می گردد . 

 

7 – برنده مناقصه موظف است ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نتیجه مناقصه جهت امضاء قرارداد خارج سازی به اداره مرکزی شرکت بیمه دی ( تهران – بلوار میرداماد ) مراجعه کند و در غیر اینصورت سپرده او ضبط و شرکت بیمه دی درخصوص برگزاری مناقصه مجدد و یا انجام کار بطریق مقتضی دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

8 – معادل 25 درصد قرارداد ظرف یکهفته پس از امضاء قرارداد در قبال اخذ یک فقره چک معادل 30 درصد مبلغ قرارداد به برنده مناقصه پرداخت میشود و مبلغ 25 درصد دیگر با پیشرفت فیزیکی کار به میزان 50 درصد طبق نظر ناظر شرکت و الباقی مبلغ قرارداد نیز در پایان کار و پس از تحویل مغروقه در ساحل و اسکله به طور صحیح و سالم که در زیر آب بوده پرداخت میشود .

9 – از هر پرداخت هرگونه کسور متعلقه وفق مقررات کسر و به مراجع زیربط پرداخت خواهد شد .

10 – برنده مناقصه بایستی از هرگونه تقطیع مغروقه دور زمان خارج سازی خودداری نموده و مغروقه را همان وضع که زیر آب است خارج نماید .

11 – مسئولیت هرگونه خسارات مالی و بدنی که به عوامل اجرائی قرارداد و یا به مسئولین و عوامل بندر و اسکله و اشخاص ثالث دارد و نیز بدنه مفروقه وارد آید بعده برنده مناقصه (مجری قرارداد ) می باشد و مجری قرارداد مکلف است در این رایطه بیمه نامه یا بیمه نامه های مسئولیت لازمه را تهیه نماید.

12 – مدت اجرای قرارداد حداکثر سه ماه معین میشود و خسارت تاخیر در خارج سازی در ازاء هر روز معادل نیم درصد مبلغ قرارداد خواهد بود که از باقیمانده مبلغ قرارداد کسر خواهد شد چنانچه تاخیر پیش از یکماه بطول انجامد شرکت بیمه دی حق فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداختی به اضافه 35 درصد به عنوان خسارت عدم اجرای تعهد را خواهد داشت.

تبصره: در صورتیکه درحین مدت اجرای قرارداد نیز مجری قرارداد به هر دلیل ادامه کار و انجام موضوع قرارداد امتناع نماید نه تنها بابت انجام کارهای انجام شده احتمالی حق مطالبه وجهی ندارد بلکه می بایست مبالغ دریافتی را نیز به اضافه 35% بابت خسارت عدم انجام تعهد به شرکت بیمه دی پرداخت نماید. 

13 – برنده مناقصه (مجری ) قرارداد مکلف است دستورات نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی انتظامی ساحلی و سایر مراجع ذیربط و نیز عرف و و رویه های داخلو رویه های داخلی و بین المللی در این رابطه را رعایت نماید خسارت عدم رعایت موارد بعده او خواهد بود . 

14 – هر بخش از مغروقه که از آب خارج میشود بایستی بلافاصله جهت جلوگیری از اکسیداسیون با آب شیرین شستشو داده شود، خسارت عدم اجرای این متعهد طبق نظر کارشناس بعهده مجری قرارداد می باشد.

15 - از بابت تضمین حسن اجرای قرارداد یک فقره چک معادل 50 درصد مبلغ قرارداد از مجری قرارداد اخذ میشود این چک در خاتمه انجام عملیات به نحو مطلوب به مجری قرارداد مسترد میشود. 

16 – متقاضی شرکت در مناقصه بایستی پیشنهاد خود را در دو پاکت سر بسته و ممهور به مهر خود (پاکت الف حاوی مدارک و مشخصات متقاضی و مدارک صلاحیتی و تجربی و مجوزها – پاکت ب حاوی پیشنهاد و مبلغ به اضافه چک تضمین شده بانکی معادل 3 درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) به مرجع ذکر شده در آگهی مناقصه تسلیم و رسمی اخذ نماید. 

17 – به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد 

18 – شرکت بیمه دی در رد کلیه پیشنهاد است و یا قبول هر یک از آنها مختار است.

19 – نتیجه مناقصه در تاریخ 98/11/05 در تابلو اعلانات شعب شرکت در اهواز و بوشهر و اداره مرکزی در تهران نصب می‌شود.

شرکت بیمه دی 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه