شمانیوز

دﺮ ﺧﺼﻮص ﻣـﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻣـﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدﺎﺧـﺖ ﻣـﺒﻠﻎ ۱۲۳۶۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺂوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺧـﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۷۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳـﯽ، ﮐـﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻣـﺒﻠﻎ ۲۱۴ ﻣـﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۷۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دﺮ ﺗﺎرﯾـﺦ ١٣٩٨/١٠/٣٠ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

به گزارش شمانیوز به نقل از بورس٢۴، دﺮ ﺧﺼﻮص ﻣـﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻣـﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدﺎﺧـﺖ ﻣـﺒﻠﻎ ۱۲۳۶۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺂوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺧـﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۷۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳـﯽ، ﮐـﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻣـﺒﻠﻎ ۲۱۴ ﻣـﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۰۷۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دﺮ ﺗﺎرﯾـﺦ ١٣٩٨/١٠/٣٠ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺻﻨﺪوق در ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٧/٠٧/٣٠ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۷۲۷۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دﻓﺎﺗﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺮآﻣﺪ در دﻓﺎﺗﺮ شرکت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، رﻗﻢ دﻗﯿﻖ آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه