شمانیوز

دراین دیدار اسماعیلی ضمن تشکرازشرکت ملی ایران ومدیریت آن بخاطرهدایت ونظارت برمجتمع فولادمیانه اظهارداشت : این مجتمع نقش بسزایی درتغییرشرایط اقتصادی منطقه وحتی استان داشته است وباعث شده تارونق اقتصادی وتوسعه خوبی دراین شهرستان محقق شود.

به گزارش شمانیوز به نقل از فولاد و توسعه؛ نماینده مردم میانه همچنین به نقش مجتمع میانه درانجام وظایف اجتماعیش اشاره کردوافزود : مهندس ناجی وهمکارانش درراستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شان بسیارموفق بودندوبخصوص طی چهارماه گذشته که سخت درگیربلیه کرونابودیم ، مدیریت مجتمع فولادمیانه بدرستی وباکیفیتی اثرگذاربه کمک مردم آمدندویادگارهای خوبی ازخودشان درذهن افکارعمومی گذاشتند.

 

اسماعیلی درخاتمه خاطرنشان ساخت:امیدواریم که هرچه زودترطرح فولادسازی این مجتمع به بهره برداری برسد واگربناست که ازطریق مجلس نیزکمک هایی انجام دهیم درخدمت مردم منطقه وشرکت ملی فولادایران خواهیم بود.

 

 ‪بنابه این گزارش ، دکترنادری نیزضمن تشکرازآقای اسماعیلی ونگاه مثبت شان به مجتمع فولادمیانه گفت : همه همکاران من دراین شرکت ومدیران مجتمع فولادمیانه برخودواجب می دانندکه برای تحقق کامل توسعه واشتغال پایداردراین شهرستان تمام تلاش خودوظرفیت های فنی وتخصصی رابکارگیرندتااین مهم رخ دهدوشاهدخوشحالی بیشترمردم ورشدوتعالی منطقه باشیم

.

 مدیرعامل شرکت ملی فولادایران افزود : تلاش ما این است که هرچه سریعترطرح فولادسازی میانه رانیزبه بهره برداری برسانیم وشاهدرونق بیشتردرمنطقه باشیم وانتظارداریم قوه مقننه نیزبااستفاده ازظرفیت های قانونی که داردبه کمک طرح های هفتگانه فولادی بیایدتابرخی موانعی که باعث کندشدن حرکت مامی شودرامرتفع نماید.

 

دکترنادری درخاتمه خاطرنشان ساخت : درشرکت ملی فولادایران مایک نگاه ملی وکلان نگر داریم وازتوسعه وآبادانی ایران عزیزمان خوشحال می شویم وبواسطه این نگاه حاکم بربرنامه هایمان هست که تلاش وهمت خودرابکارگرفته ایم تاازدغدغه های مردم بویژه جوانان مستعدوخلاق مناطقی که این طرح ها درانجا احداث شده اندبکاهیم وشاهدهزاران اشتغال مستقیم وغیرمستقیم دراین مناطق باشیم.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه