شمانیوز
شما نیوز

پیوست زیست محیطی صنعت فولاد

دکترکیانوش آقایی کارشناس صنعت معدن وفولاد معتقد است : هر فعالیت صنعتی وغیرصنعتی ممکن است در بزنگاه هایی خساراتی را به محیط‌ زیست وارد کند، درکلام دیگردرواقع استفاده ازمنابع طبیعی بدون تخریب، امری محال است.

به گزارش شمانیوز ؛ دکترکیانوش آقایی کارشناس صنعت معدن وفولاد معتقد است : هر فعالیت صنعتی وغیرصنعتی ممکن است در بزنگاه هایی خساراتی را به محیط‌ زیست وارد کند، درکلام دیگردرواقع استفاده ازمنابع طبیعی بدون تخریب، امری محال است.

لذابراین باورم که پروژه‌‌های فولادی ،معدنی وصنعتی باید همواره یک نگاه صددرصدی به محیط زیست داشته باشند.بدین مفهوم که درطراحی واحدهای فولادی وصنعتی حتما باید به به استانداردهای زیست‌محیطی توجه کرد.

 دراینکه صنعت وتوسعه صنعتی به نفع هرجامعه ای است شکی نیست اما این مهم راباید بپذیریم که عملا باعث تخریب محیط‌ زیست نیزمی‌شود، در حالی که صنعت زیربنای رشد وپیشرفت هرجامعه ای است.

از این‌روشاهدهستیم درکشورهای پیش رفته برای ایجاد یک صنعت، همواره یک پیوست زیست محیطی نیزوجودداردوتلاش می کنند برمبنای مفاد آن پیوست، میزان تخریب وضررزدن به محیط‌زیست کاهش یابد.

اما متاسفانه باید بگویم درحال حاضر درکشورما، محیط زیست ومسائل پیرامونی آن چندان که باید وشاید جدی گرفته نمی شود وشاهد این هستیم که همواره مناقشات محلی ومنطقه ای برسر ازبین رفتن منابع طبیعی وجود دارد.

لذا باتوجه به اینکه متولیان هردوی این امکانات یعنی صنعت ومحیط زیست اعضای اصلی وبلندپایه دولت هستند، باید ترتیبی اتخاذشود تاتعادلی بین امورتوسعه ای ومسائل زیست محیطی ایجادشود تاکمترشاهد کشیده شدن این مناقشات به سطح جامعه،رسانه ها وحتی مراجع قضایی باشیم.

امروزه ازآنجا که بازاراحداث واحدهای فولادی داغتر ازهمیشه است واین صنعت مهم ،اساسی وتوسعه گرا یک پیوند ناگسستنی با معدن ومعدنکاری دارد، لذا باید درجه حساسیت دراین زمینه بیشترشده وقوانین مکتوب وآئین نامه های اجرایی دقیق ومنظمی باشد تاضمن احیای این صنعت، تخریب محیط زیست به حداقل ممکن برسد.

کشورما با داشتن جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، به صنعت ورشد صنعتی  وبالارفتن سرانه درآمدملی نیازدارد، که صنعت معدن وفولاد می توانند یکی ازارکان مهم وملموس این رشد باشند.چراکه فعالیت معدنی وفولادی، مشاغل مستقیم وغیر مستقیم فراوانی ایجادمی کنند ونمی توان این صنایع را تعطیل وبه محاق توقیف برد. پس عاقلانه ترین کاراین است که برای تداوم فعالیت این صنایع چاره اساسی اندیشیده شودتاضمن حفظ این صنایع، محیط زیست نیز آسیب کمتری ببینید.

 آنچه که مسلم است داشتن پیوست های متعدد زیست محیطی واجتماعی علاوه براینکه باعث می شود تاصنعتگران بادرنظر گرفتن منافع عامه ازآسیب زدن به منابع ملی وطبیعی جلوگیری کنند ازطرف دیگر می توان حتی به پهنه های زیست محیطی ومنابع طبیعی نیز با ترفند هایی افزود وازاین بابت خیال همه را راحت نمود.

 لذا براین باورم که متولیان احداث این صنایع باید قبل ازهرچیز پیوست های مدون خود را ارائه نمایند وسپس برمبنای این پیوست ها مجوزهای لازم صادرشود تاضمن توسعه کشور ومقابله بابیکاری فزاینده ازتخریب محیط زیست نیز جلوگیری کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied