شاگردان مجیدی سعی در کسب پیروزی برابر ذوبی‌های با انگیزه دارند.

بیشتر