پرسپولیس

طبق مصوبه جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران بازی پرسپولیس و آلومینیوم لغو شد.

بیشتر