`
شمانیوز
شما نیوز

تعبیر خواب آتش سوزی | آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن آتش سوزی تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد .

تعبیر خواب آتش سوزی | آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش شمانیوز: تعبیر آتش سوزی در خواب (تعبیر خواب آتش سوزی ، آتش گرفتن انسان، آتش گرفتن خانه ، در آتش افتادن کسی یا چیزی و ... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد. ما در این مقاله به جزئیات و تعبیرهای مختلف این خواب میپردازیم.

 

تعبیر خواب آتش سوزی

1- تعبیر خواب آتش سوزی این است که زندگی پر خطری دارید و اینکه شما بیش از حد محتاط هستید. این خواب شما را تشویق می کند که طرز فکر خود را تغییر دهید و با شجاعت پیش بروید.

2- تعبیر آتش سوزی بزرگ در خواب نشانه موفقیت های بزرگ در پروژه های فعلی تان است.

3- تعبیر خواب آتش سوزی در شهر نشان دهنده ویرانی و از بین رفتن تعاملات اجتماعی است.

4- خواب یک آتش سوزی که خارج از کنترل است، هشدار وقوع یک اتفاق بزرگ است.

5- اگر خواب دیدید که مشغول تماشای آتش سوزی بودید و هیچ کاری نتوانستید انجام دهید تعبیرش این است که برنامه ها و خواسته هایتان را تغییر دادید و برنامه های قبلی را کنار گذاشته اید. شما دریافته اید که برنامه ریزی قبلی تان باعث افت و ضرر شما شده است.

6- اگر خواب دیدید که به آتش نشانی زنگ زدید تعبیرش این است که اطلاعاتی در اختیار شما قرار داده می شود که برای کسب و کارتان بسیار مفید خواهد بود. این خواب نشانه موفقیت های تجاری نیز خواهد بود.

7- اگر در خواب دیدید که بر اثر آتش سوزی کسی فوت شد این خواب به شما هشدار می دهد که در ارتباط با پروژه ها و برنامه های کاری امید زیادی نداشته باشید. زیرا کارها آن چنان که انتظارش را داشته اید پیش نخواهد رفت.

8- اگر خواب دیدید که مشغول درست کردن آتش بودید اما آتش سوزی شد تعبیرش این است که به زودی اختبار غیر منتظره ای را خواهید شنید. این خواب همچنین نشانه این است که با یک دوست قدیمی دیدار خواهید کرد و روابطتان را دوباره از سر خواهید گرفت. همچنین تعبیر دیدن این خواب نشانه ای از استرس شما در مورد مسائل کاری است.

9- اگر در خواب دیدید که خود را اتش زدید تعبیرش بسیار خوب است. این خواب نشانه پیروزی است. قدرت شما چند برابر شده و می توانید هر مشکلی را از سر راه خود برداید.

10- اگر خواب دیدید که به آتش نشانان زنگ زدید تعبیرش این است که اطلاعاتی در اختیار شما قرار داده می شود که برای کسب و کارتان بسیار مفید خواهد بود. این خواب نشانه موفقیت های تجاری نیز خواهد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

11- اگر در خواب ببیند که شعله آتش مردم را در برگرفت ، نشانه آنست که در میان مردم ، عداوت و دشمنی میافتد .

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

12- اگر در خواب ببینید که شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید نشانه آنست که اطرافیان ، شما را خیلی دوست دارند

یوسف نبی علیه السلام گوید :

13- خواب آتش گرفتن نشانه مصیبت است

ابراهیم کرمانی گوید :

14- اگر کسی در خواب بیند که از زیرزمین آتش سهمگین به سوی آسمان آمد ، نشانه آنست که اهالی آنجا به اندازه قدرت آن آتش ، با مقربان درگاه خداوند دشمنی کنند .

تعبیر خواب نسوختن در آتش

15- تعبیر خواب آتش گرفتن ولی نسوختن ش بسیار خوب است. این خواب نشانه این است که به موفقیت های بسیار خوبی در پروژه هایتان خواهید رسید. اما اگر در آتش سوختید و احساس درد شدیدی کردید تعبیرش این است که در آینده خبر بدی به گوش شما خواهدد رسید. همچنین این خوای نشانه شروع یک رابطه عاشقانه جدید است.

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل

16- تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل نشانه بدی است. زندگی آنطور که می خواهید پیش نمی رود و ممکن است به زودی ضرر زیادی را در زندگی تجربه کنید.

دیدن خواب آتش گرفتن خانه

حضرت دانیال گوید :

17- اگر کسی در خواب بییند که آتش در خانه او افتاد و تمام بدن او را سوزاند ولی او در دلش ترسی حاصل نشد نشانه آنست که مصیبت به او میرسد و سبب بیماری و ضعف میشود مانند سرما و طاعون و آبله و سرخچه و یا بیماریهای شبیه آن

ابراهیم کرمانی گوید :

18- اگر کسی در خواب ببیند که آتش در خانه کسی افتاده ، تعبیرش آن است که آن شخص در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

19- تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است

آنلی بیتون می‌گوید :

20- تعبیر خواب آتش گرفتن خانه این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده‌ی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

21- تعبیر خواب آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن و واضح ، یک شغل خوب است .

22- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما با شعله های تیره نشانه ورشکستگی مالی است .

23- دیدن خواب آتش گرفتن خانه دیگران نشانه آنست که احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

تعبیر خواب آتش گرفتن مغازه ، دکان و یا محل کار

24- تعبیر خواب آتش گرفتن محل کار و یا مغازه تان این است که برخی طرح ها و پروژه های کاریتان بسیار موفق خواهد بود و در آینده سود قابل توجهی به شما خواهد رسید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

25- اگر کسی خواب ببیند که بازار آتش گرفته ، تعبیرش بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندارند و در خرید ، دروغ گویند .

ابراهیم کرمانی گوید :

26- اگر بازرگانی در خواب ببیند که دکان و کالای او آتش گرفت ، نشانه آنست که کالائی که دارد بر باد میدهد، و یا در کاسبیش سودی حاصل نمیشود .

27- اگر کسی در خواب ببیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را سوزاند و آن آتش زبانه می زد و بسیار بزرگ بود نشانه آنست که آن شهر ، جنگ میشود و یا بیماری سختی بروز میکند .

28- اگر کسی در خواب ببیند که دکان او آتش گرفت و آتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند ، نشانه جنگ و خونریزی است

29- اگر کسی در خواب ببیند که آتش بزرگی درجائی افتاد ، اما آسیب نمیرساند ، نشانه آنست که در میان اهالی آن جا ، خصومت بروز میکند .

30- اگر کسی در خواب ببیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ آسیبی نمیرساند ، نشانه آنست که کارش منفعت یابد و اگر فقیر بود توانگر گردد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

31- تعبیر خواب آتش گرفتن زمین خبر از یک تغییر خوشایند میدهد .

32- تعبیر خواب آتش گرفتن دریا ، ماجراهایی است که به موفقیت می رسند .

33- دیدن خواب آتش گرفتن خانه شما نشانه پول هنگفت است .

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )

34- تعبیر خواب دیدن اینکه یک خانه در آتش می سوزد بیانگر این است که نیاز به کمی تحول دارید. اگر شما خواب های مکرر در مورد این میبینید که خانه تان در آتش می سوزد، بیانگر این است که هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که روی شور و شوق و عشقتان به یک نفر تاکید می کنید

تعبیر خواب در آتش افتادن شخصی یا چیزی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

35- اگر کسی در خواب ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .

36- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش وی را سوزاند ولی آن آتش نوری نداشت ، نشانه آنست که کسی از خویشان و فرزندان او صاحب فرزندی میشود ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی به اندازه آن آتش نصیبش میشود

حضرت دانیال گوید :

37- اگر خواب ببیند که کسی وی را در آتش انداخت و او در آتش سوخت نشانه آنست که پادشاه بر وی ستم کند ، اما زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد .

38- اگر خواب ببیند که آتش وی را نسوزاند ، نشانه آنست که از روی اجبار و کراهت ، به سفری میرود

39- اگر خواب ببیند که آتش اندام وی را سوزاند ، نشانه آنست که به اندازه آن آتش ، به او رنج و مضرت رسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

40- اگر بیننده خواب ببیند که در آتش افتاده ، لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد .

41- اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند .

تعبیر خواب آتش سوزی : 47 نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواب

ابراهیم کرمانی گوید :

42- اگر کسی در خواب چیزی سوخته ببیند نشانه آنست که از طریق همسرش ، با کسی دشمنی کند

43- اگر کسی در خواب ببیند که در آتش افتاد و آتش لباس او را سوزاند ، نشانه آنست که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

44- دیدن خواب در آتش افتادن کسی نشانه بد شانسی است

45- دیدن خواب در آتش افتادن و سوختن بستگان شما در آتش نشانه آنست که بزودی تب شدیدی می کنید .

46- دیدن خواب در آتش افتادن خودتان نشانه ضرر و شکست درکار شماست .

کارل گوستاو یونگ میگوید : (پروفسور سوئیسی )

47- تعبیر خواب افتادن شما در آتش و اینکه با آتش می سوزید بیانگر این است که خلق و خوی شما از کنترل خارج می شود. یک مساله یا یک موقعیت، شما را از درون می سوزاند

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها