شمانیوز
شما نیوز

تعبیر خواب | تعبیر خواب فال گرفتن

فال گرفتن در خواب نشانه چیست ؟ | تعبیر خواب فال گرفتن از نظر امام صادق

تعبیر خواب فال گرفتن از نظر معبران مختلف را در زیر بخوانید.

فال گرفتن در خواب نشانه چیست ؟ | تعبیر خواب فال گرفتن از نظر امام صادق

به گزارش شمانیوز: تعبیر خواب به فرایند معنادهی رویاهایی گفته میشود که در خواب اتفاق می افتد. تعبیر خواب یک علم است. هرکسی توانایی تعبیر خواب ندارد. همه خواب ها تعبیر خواب ندارند. در ادامه تعبیر خواب فال گرفتن را میخوانید. 

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.
اول: ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن.
دوم: به مراد رسیدن.
سوم: روایی وبرآورده شدن حاجت.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر فالش بد بود، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:


اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می گوید . فال گرفتن بیشتر بستگی می یابد به مطالبی که می شنوید . اگر کسی که فال می گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است . اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبیری که در آغاز گفته شد تشدید می گردد ، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است . به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می شنوید غم و اندوه برای شما می آورد . اگر دیدید دیگری فال می گیرد و شما نگاه می کنید شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه . همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می گیرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی