آدام مرادی
  • امروز در این مقاله سعی داریم نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب آدام مرادی بندازیم و ببینیم که آیا برای موفقیت در بازار ارزها دیجیتال باید آموزش ببینیم یا خیر؟ آقای آدادم مرادی می گوید: در این سال ها دفعات متعددی شخصیت من مورد تهاجم قرار گرفتم و همیشه سعی داشتم که آینده نامفهموم پیش رویم را تغییر دهم.

۱ |