تورگان هازارد
  • از سال های دور برادران بسیاری در دنیای فوتبال در کنار هم یا دور از هم حضور داشته اند و در تیم های مختلف حضور داشته اند و این موضوع و پیگیری روند پیشرفت آنها همیشه برای فوتبالدوستان و رسانه ها جذاب بوده است.