جمالی نوبندگانی
  • نماینده سابق مجلس دهم گفت: اینکه بایدن برای بازگشت به برجام بخواهد برای ما شروط بگذارد اصلاً مورد پذیرش نیست و یک روش نابجایی است.