رادیو فرهنگ
  • رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور مجلس در رادیو فرهنگ گفت: عوامل مختلفی مانند کاهش بارندگی، نبود زیرساخت مناسب جهت ذخیره سازی و انتقال آب، نبود شبکه آب رسانی، مدیریت ناکارآمد در تنش های آبی کشور تاثیرگذار است.

۱ |