رافزا
  • رایان هم‌افزا با سرمایه 200 میلیارد ریال با مشاوره عرضه تامین سرمایه نوین در بازار دوم فرابورس ایران پذیرش و درج گردید و در روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 در بازار فرابورس عرضه اولیه شد.

۱ |