ساعت های منع تردد
  • طرح‌های ویژه‌ای در حوز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در همه نقاط شهر تهران به مرحله اجرا در خواهد آمد که کمک به حل مشکل ترافیک تهران می کند.

۱ |