سفره
  • آمارها بیان می کند که تورم، بیکاری و فقر در کشور رو به افزایش است و در حدود نیمی از مردم کشور زیر خط فقر به سر می برند.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز):از همان روز اول مراجعه به آزمایشگاه ، داماد نشان می داد که به قولی سر و زبان دار است...

۱ |