مشاوره تلفنی روانشناسی
  • خیلی وقت ها در طول زندگی، دنیا به ما سخت می گیرد. حرف های زیادی برای گفتن داریم اما گوش شنوایی نیست، اگر هم باشد نمی توانیم اطمینان داشته باشیم که راه حل درستی به ما بدهد. مشاوره تلفنی شیوه خوبی در دنیای جدید است که ما را با یک شنونده کاربلد مرتبط می کند.