وكيل
  • وکیل به دنبال نجات موکل می باشد. سناریویی را طراحی و ارائه می نماید که پایان آن رهایی موکل است و وکیل موفق کسی است که سناریوی بهتری را طراحی و اجرا نماید این ایده چه میزان با واقعیت منطبق است و چقدر می تواند صحیح باشد؟

۱ |