خانه های زیر قیمت
  • هنوز می‌توان در بازار نیمه راکد فعلی آپارتمانهای زیر قیمت خریداری کرد. برخی فروشندگان به هر دلیل خانه‌های خود را کمتر از عرف منطقه عرضه می‌کنند. بانگاهی مطلب و جدول خانه‌های زیر قیمت تهران می‌توانید بهترین تصمیم را متناسب با بودجه خود در خرید خانه بگیرید.

۱ |