اقتصاد ژاپن بیشترین افت اقتصادی طی ۶ سال گذشته را در سه ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ تجربه کرد که…

بیشتر