شمانیوز

طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند در شصت و پنجمین جلسه کمیته پژوهشی شورای عالی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرینا: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ضرورت ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ و به ﻫﻨﮕﺎم سازی  ﻃـﺮح های ـ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮﻫﺎی آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و اﯾﺠﺎب ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان، تفصیلی و ساماندهی تهیه شده جهت نواحی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺤﺪوده ﯾﺎد ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﺗﺠﺎری  ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻧد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح جامع در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای عالی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری ـ صنعتی و وﯾـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮔﺮدﯾـﺪ.

ازجمله مزیت های تصویب نهایی این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-  تدوین نقشه راه توسعه کالبدی منطقه آزاد اروند

۲-  زمینه سازی اجرای طرح های توسعه ای منطقه و نهایتاً تسهیل جذب سرمایه گذار

۳-  تعیین تکلیف کاربری اراضی و ارائه الگوی بهینه استفاده از زمین

۴-  تعیین حدود و جهات و اولویت های توسعه منطقه آزاد اروند

شایان ذکر است برای مطالعه و آگاهی بیشتر، چکیده مطالعات و نقشه طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند بصورت فایل در ذیل این خبر، قابل دسترسی است.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید