شمانیوز

طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند در شصت و پنجمین جلسه کمیته پژوهشی شورای عالی مناطق تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرینا: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ضرورت ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ و به ﻫﻨﮕﺎم سازی  ﻃـﺮح های ـ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮﻫﺎی آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و اﯾﺠﺎب ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان، تفصیلی و ساماندهی تهیه شده جهت نواحی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺤﺪوده ﯾﺎد ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﺗﺠﺎری  ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻧد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح جامع در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای عالی ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری ـ صنعتی و وﯾـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮔﺮدﯾـﺪ.

ازجمله مزیت های تصویب نهایی این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-  تدوین نقشه راه توسعه کالبدی منطقه آزاد اروند

۲-  زمینه سازی اجرای طرح های توسعه ای منطقه و نهایتاً تسهیل جذب سرمایه گذار

۳-  تعیین تکلیف کاربری اراضی و ارائه الگوی بهینه استفاده از زمین

۴-  تعیین حدود و جهات و اولویت های توسعه منطقه آزاد اروند

شایان ذکر است برای مطالعه و آگاهی بیشتر، چکیده مطالعات و نقشه طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند بصورت فایل در ذیل این خبر، قابل دسترسی است.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه