شمانیوز

یادداشت وارده/ فرهاد خادمی

صاحبان تراست های تجاری ومرفهین بی دردساکن دراتاق بازرگانی، این مرتبه باسلاح سینما وپول های باد آورده شان، قداست واهمیت سازمان تامین اجتماعی را هدف قرارداده تابا فریب افکارعمومی ،سازمان تامین اجتماعی را مانع زراندوزی بیشترخودمعرفی کنند.

ماجراازاین قراراست که ازابتدای دولت آقای روحانی درسال 1392، اعضای اتاق بازرگانی برای فرار ازپرداخت حق وحقوق قانونی معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان راهدف قرارداده ومدام انجام وظایف قانونی این سازمان را مزاحمت وایجادمانع برسرراه کسب وکارعنوان می کنند وباپول های بادآورده شان وبه مدد برخی "رسانه های خودفروخته وقلم بمزد" هجمه هایی را به این سازمان نحیف وشکننده وارد کرده ومی کنند.

این جماعت برج عاج نشین ،این باربرای فریب افکارعمومی دست بدامان افرادی بیسواد، درسینما شده اند تابا ابزارفیلم وساخت های مستندی یکجانبه ،خودشان را تطهیرنموده وهمه کاسه وکوره ها را برسر این سازمان بشکنند.

 اعضای اتاق بازرگانی که متوجه شده اند،برای پرداخت حق وحقوق سازمان هیچ راه فراری ندارند ،فیلمی را بنام "زیراین چترباران می بارد "راتهیه کرده وخانمی بنام کتایون جهانگیری که فکرمی کنم ازتامین اجتماعی "فقط دفترچه بیمه اش " را می شناسد بخدمت گرفته تاباسرهم کردن مقداری "دروغ ودلنگ" سازمان تامین اجتماعی را بعنوان یک مانع اساسی برسرراه کسب وکاروکارآفرینی (شمابخوانید زراندوزی وفربه شدن آقایان)معرفی نماید.

آقایان بی درد وفارغ از شرایط موجود درجامعه که باارزهای 4200 تومانی به گنج های قارون دست یافته اند بادادن ادرس اشتباهی بجای نقد سیاست های غلط دولت ،شرایط تحریم های ظالمانه وناکارآمدی سیستم اقتصادی کشور ،ناجوانمردانه سعی درتحریف حقیقت وواقعیت کرده اند!وناشانه به کاهدان زده اند.هرچندکه پاسخ به یاوه گویی های اعضای اتاق دراین فیلم فرصت بیشتری می طلبد اما آقایان جاخوش کرده درخیابان "طالقانی ووزرا" بدانند جامعه ما آنقدرآگاه ودانا شده است که بدانندکسانی که بااحتکاراجناس وکالاهای اساسی گلوی اقشارآسیب پذیر را فشرده اند سر درکدام آخور دارند!!

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied