شمانیوز
شما نیوز

پخش بیژن به نصف جهان رسید

پخش بیژن به نصف جهان رسید.

به گزارش شمانیوز: در مراسم افتتاحیه شعبه اصفهان، مدیرعامل هلدینگ بیژن در جمع مدیران و کارمندان دفتر اصفهان، از سیاستهای کلی سازمان بیژن گفت و اظهار داشت: منابـع انسـانی و ارتقـای کیفیت و تخصص آنها از مهمترین اصـول بیـژن اسـت و ایـن اصـول در کل مجموعه بیژن برقرار است. پیشرفت و توسعه بیژن هم نتیجه این رویکرد به منابع انسانی مان است.

حسین مصطفی‌زاده ضمن بازدید و جلسـات مختلفی که با دسـت‌اندرکاران شـعبه اصفهـان داشت، خاطرنشان کرد: این شعبه جزئی از کل بیژن است و بنابراین باید کیفیت و دقت در خدمت‌رسانی و پاسخگویی به عموم مشـتریان در اینجـا نیـز سـرلوحه کار و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. الزم به ذکر است شعبه اصفهان پخش بیژن در شهرک صنعتی جی اصفهان، با پنجاه نیروی فعال و متخصص که میانگین سنی زیر سی سـال دارنـد، کار خـود را آغـاز کـرد و ظرفیـت به کارگیـری بیـش از 200 نیـرو را هـم دارد کـه در مراحـل توسـعه کار، بـه حداکثـر ظرفیـت خـود خواهد رسید.

 

 

 

این شعبه، در فاز اول تنها پخش محصولات صنایع غذایی بیژن را به عهده دارد و در فازهای بعدی، توزیع کلیه محصولات سبد پخش بیژن به آن اضافه خواهد شد. مشاوران مدیر عامل بیژن، مدیر کل فروش و تعدادی از مدیران دفتر مرکزی بیژن در این مراسم حضور داشتند. محسن مرتضوی، مشاور مدیرعامل هلدینگ بیژن از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه شعبه اصفهان پخش بیژن بود و طی سخنانی از مزایای ورود به خانواده بیژن گفت و تصریح کرد: کارمندان و کارگرانی که بـه مجموعـه بیـژن می‌پیوندنـد، مطمئـن باشـند در یـک مجموعه حرفه‌ای قرار گرفته‌اند که پیشرفتی غیرقابل باور دارد. وی افزود: به زودی پرچم بیژن در تمامی استان‌های ایران برافراشته خواهد شد.

پخش بیژن، در حال حاضر در استان‌های تهران، البرز، قم، خراسان رضوی و اصفهان، شـعبه مسـتقل دارد و در هفته‌هـای آتـی قـرار اسـت در اسـتانهای کرمانشـاه و آذربایجـان غربـی، دفاتـر خـود را افتتـاح کنـد. دیـدار بـا امـام جمعـه اصفهـان، پایان‌بخـش برنامـه افتتاحیـه شـعبه اصفهـان پخـش بیـژن بـود. در ایـن دیـدار امـام جمعـه اصفهـان از مدیرعامـل هلدینـگ بیـژن بـه خاطـر کارآفرینـی در اسـتان تقدیـر و تشـکر کـرد.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied