`
شمانیوز
شما نیوز

تعبیر خواب

تفسیر و تعبیر آواز خواندن در خواب چیست ؟

در این صفحه تعبیر خواب آواز خواندن را می خوانید.

تفسیر و تعبیر آواز خواندن در خواب چیست ؟

به گزارش شمانیوز : با تعبیر خواب آواز خواندن، تعبیر خواب آواز دسته جمعی، خوانندگی زن، تعبیر خواب سرود، دیدن آواز خواندن دیگران در خواب همراه ما باشید.

 

 

تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی

ستاره | سرویس سرگرمی – آواز خواندن در خواب بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به معنای ابراز احساسات درونی خود، خود واقعی فرد و بنابراین بروز بیشتر از توان بالقوه فرد است. بدین ترتیب شما احساس رضایت عمیقی را تجربه می‌کنید زیرا خودتان را بیشتر به کمال در می‌یابید، ارتباط با غلیان خودجوش احساسات زندگی، خود بیانگری و خطر کردن دیگر مردمان از نمادهای دیگر این گونه رویاها هستند. مجموعه تعبیر خواب ستاره شما را با تعابیر کلی خواب و رویای خویش آشنا می‌کند.

 

تعبیر خواب آواز خواندن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.

ابراهیم کرمانی گوید: خواندن آواز بلند برای مردها به شرف و بزرگی نام و شهرت تعبیر می‌شود اما تعبیرش برای زن بسیار بد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی 

است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند. 

 

محمد بن سیرین گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند به این معناست که به اندازه بلندی آوازش در میان مردم عظمت و بزرگی به دست می‌آورد و اگر در خواب ببیند که آواز او ضعیف شده است به معنای کم شدن شهرت و آوازه او می‌شود تا حدی که دیگر کسی از او یاد نخواهد کرد.

لیلا برایت: اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است. 

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: آواز خواندن: شادمانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما آواز می‌خوانید: ناکامی و تنهایی

دیگران آواز می‌خوانند: شادی نا خواسته

یک آواز خوان: حسادت درعشق

 

تعبیر خواب آواز خواندن فرد ناآشنا

مطیعی تهرانی: صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای ناآشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

 

تعبیر خواب شنیدن آواز

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.

 

تعبیر خواب آواز خواندن دسته جمعی

لیلا برایت: اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید: آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبی بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگی لبریز از صلح و صفا می‌باشد. اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا می‌کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدی دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما می‌دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: همراه شدن با عده ای که آواز سر داده‌اند: شادمانی، بی غمی

محمد بن سیرین گوید: 

سرود گفتن به حرف باطل تعبیر می‌شود.

اگر در خواب ببینی سرود می‌گویی نشانه دچار شدن به غم است و اگر ببینی سرود را با ساز و نوا اجرا می‌کنی به مصیبت تعبیر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آواز خواندن بر چند وجه است: حرف باطل، غم و اندوه، مصیبت، رسوایی، جنگ، آموختن علم و حکمت.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها