شمانیوز
شما نیوز

سازمان منطقه آزاد ماکو:

افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان

بنیـاد مسـکن بـه مقـاوم سـازی خانـه هـای روسـتایی بـا اسـتفاده از وام بـانکی بـه مبلـغ ۱۰۰ میلیون تومان بـا نـرخ سـود بـانکی ۵ درصـد و بازپرداخـت ۲۰ سـاله (بـا احتسـاب دوران ساخت) با ضـمانت بـانکی سـفته زنجیـره ای ، بـدون محـدودیت و کمکهـای مـالی بلاعـوض تــا ســقف ۸۵ میلیــون تومــان ، خــدمات فنــی و مهندســی رایگــان (تهیــه نقشــه – نظــارت و…) بــرای کلیــه روســتائیان محتــرم بــا اولویــت ، خانوارهــای دارای دوعضــو معلــول یــا بیشــتر ، تــک معلــول، حمــایتی تحــت پوشـش اداره بهزیســتی و کمیتــه امــداد ، ایتــام، افــراد دارای بیمــاری هــای خــاص و صــعب العــلاج، محرومــان و ســایر اقشــار کــم درآمــد ســاکن در روســتاها اقــدام نمــوده اســت .

به گزارش شمانیوز: طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی بــا هــدف مقــاوم ســازی خانــه هــای روســتایی در ســطح روســتاهای شهرســتان در حــال اجــرا بــوده و شهرســتان مــاکو بــه لحــاظ واقــع شــدن در کمربنــد زلزلــه و منطقــه بــا خطــر وقــوع زلزلــه نســبی زیــاد و دارا بــودن مســاکن روســتایی فرســوده نیازمنـد اجـرای اقـدامات پیشـگیرانه جهـت جلـوگیری از بـروز تلفـات جـانی و مـالی بـرای روسـتاییان عزیـز مـی باشـد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied