تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
  • وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: رئیس جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و در این راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.

  • جاماندگان سهام عدالت حدود 20 میلیون نفر هستند که شامل کارگران ساختمانی و 6 دهک پایین درآمدی هستند و قرار است سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شود.

۱ |