شمانیوز

معاون طراحی و تولید بسته‌های یادگیری: بنا داریم از این وضع که فقط کتاب درسی در اختیار دانش‌آموزان قرار داده شود، خارج شویم و «بسته‌های یادگیری» جایگزین صرف کتاب درسی شود.

 به گزارش خبرنگارشمانیوز و به نقل از ایرنا:رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه  اجرای طرح بوم و مدرسه محوری از دغدغه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش است،‌گفت: برنامه ویژه مدرسه (بوم) طرحی بزرگ، تحولی و آینده ساز است.

به گزارش روز شنبه آموزش و پرورش، حجت الاسلام علی ذوعلم در دوره آموزشی تامین مدرس کشوری برنامه ویژه مدرسه (بوم) اظهار کرد: اجرای این طرح یک حرکت بزرگ و آینده ساز است و مدرسان، پیشران این حرکت بزرگ هستند.

 وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر الگوی مدیریت تربیتی در نظام جمهوری اسلامی بودند که حقی عظیم بر گردن نظام تربیتی کشور دارند. ما نیاز داریم که راهبردها، رهنمودها و نگرش های این شهیدان بزرگوار و همچنین شهید بهشتی و مطهری و دیگر بزرگان را نسبت به تعلیم و تربیت بازشناسی کنیم و در متن سیاست گذاری های خودمان مد نظر قرار دهیم.

 حجت الاسلام و المسلمین ذوعلم گفت: اندیشیدن جمعی در باب ضرورت و نیاز به اجرای طرح بوم، تعامل و تعمق درباره این طرح و اینکه طرح بوم می تواند یک دریچه برای تحقق رویکرد تحولی باشد، هدف این جلسه است.

 وی با اشاره به نکته مهم بازآفرینی فرهنگ مدرسه صالح خاطرنشان کرد: برای اجرای فعالیت‌های تحولی باید به باور لازم رسید؛ باید به این باور برسیم که اصلاح فرهنگ کار پیچیده و دشواری است، اما برای رسیدن به مقصود باید تمام تلاش خود را انجام دهیم.

ذوعلم ادامه داد: سالهاست این بحث مطرح می شود که فرهنگ حاکم بر آموزش و پرورش کشور نیاز به اصلاحاتی دارد و اگر فرهنگ مدرسه ما نیاز به تغییر دارد، سرآغاز این تغییر اجرای طرح بوم و همین دوره های آموزشی است. باید باور کنیم که مدارس ما مخاطب شناسی و نیاز سنجی کنند و بخشی از بار مسئولیت را به دوش گیرند.

 معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که پرسشگری در جامعه باید نهادینه شود، گفت: مدارس ما باید از فضای این که فقط به اجرای بخشنامه ها بپردازند فاصله بگیرند و مسئولیت بیشتری قبول کنند. اکنون مدارس در خصوص ارائه محتوای مناسب و قبول مسئولیت و آنچه در اسناد تحولی آمده، فاصله دارند.

 رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به تشکیل شورای راهبری اجرای طرح بوم در این سازمان اشاره کرد و گفت: نیاز است چنین تشکیلاتی در استان‌ها نیز راه اندازی شود.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ بوم برای تمرکززدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ است که ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ.

این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ۶ پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ. همچنین ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه