شمانیوز

مجوز فعالیت "صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار" از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

به گزارش شمانیوز به نقل از سنا، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال۱۳۸۴ و مادۀ ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، این صندوق با مجوز این سازمان در تاریخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۹ تحت شمارۀ ۴۹۵۴۹ و شناسۀ ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است .

به استناد تعهدات پذیرفته شده در تاریخ ۹ تیر ۹۹ ، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار" همچنین به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ مادۀ ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ ،در تاریخ ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹ تحت شمارۀ ۱۱۷۱۲ نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اساسنامۀ مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی- "صندوق سرمایه گذاری"- فعالیت کند .

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied