شمانیوز

نود و ششمین نشریه تازه های تامین اجتماعی با عنوان تأمین اجتماعی در عصر دیجیتال، بررسی چالشها و فرصت های نوپدید برای نظام های تأمین اجتماعی منتشر شد.

در مقدمه این نشریه آمده است: رسمی‌سازی گروه‌های سخت پوشش، برای همه نظام های تأمین اجتماعی در اولویت قرار دارد زیرا ضمن کاهش خطرات ذاتی، موجب افزایش حمایت های اجتماعی می‌شود. اما امروزه، پایداری و کفایت نظام های تأمین اجتماعی  به دلیل گسستگی مشاغل و فرسایش مالیاتی، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. برای تضمین پایداری نظام های تأمین اجتماعی، باید راهبردهای رسمی‌سازی، تأمین مالی و  سیاستهای مالیاتی مناسب اتخاذ شود.

همچنین در بخش دیگری از این نشریه آمده؛ اقتصاد دیجیتال، الگوی سنتی اشتغال و بازنشستگی را به چالش می کشد. در بعضی موارد، بیمه پرداز بالقوه به دلیل نداشتن شرایط خاص یا داشتن یک کارفرمای مجازی، به سادگی پوشش خود را از دست می‌دهد. در موارد دیگر، درآمد حاصل از انجام کار پلتفرمی، تکافوی برآورده شدن و قرارگرفتن در آستانه مورد نیاز برای پیوستن به یک طرح بازنشستگی را نمی‌کند. در موارد دیگر، ردیابی و یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به یک فرد ممکن است دشوار باشد.

با توجه به موارد فوق، از سازمان‌های تأمین اجتماعی انتظار می‌رود طراحی برنامه‌های تأمین اجتماعی، از جمله ساز و کارهای وصول حق بیمه، ارائه خدمات و تأمین مالی را تعدیل و ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، برای پاسخگویی به دنیای کار به سرعت در حال تغییر و تامین نیازهای کارگران مشاغل غیراستاندارد و خانواده‌های آنها و جلوگیری از فرسایش توان مالی آنها، برنامه‌های تأمین اجتماعی باید با رویکرد گسترش و تضمین پوشش مؤثر به آسیب پذیرترین افراد در بازار کار از جمله کارگران غیر معمول، کارگران پلتفرم‌ها و کارگران غیررسمی منطبق شوند.

از این منظر، پلتفرم‌های دیجیتال فرصتی برای رسمی سازی هستند، زیرا دیجیتالی شدن، با ساده تر کردن مراحل نامنویسی و وصول حق بیمه و با کاهش تقلب و خطا، تأثیرات مثبتی بر سازمان های تأمین اجتماعی می گذارد. در عین حال، پرداخت مزایا به موقع و کارآمدتر می شود، در نتیجه اعتماد مردم به سازمان‌های تأمین اجتماعی و قانونمداری افزایش می یابد.

 

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied