شمانیوز
شما نیوز

در راستای شفاف سازی صورت گرفت؛

انتشار گزارش عملکر بانک تجارت طی سالهای 1397 الی 1399

بانک تجارت در راستای شفاف‌سازی گزارش عملکرد خود را در سال‌های 97 تا 99 در حوزه‌های «مصارف»، «تعهدات بانکی»، «خدمات بانکی» و «وضعیت نقدینگی» منتشر کرد.

به گزارش شمانیوز، با عنایت به اقدامات بانک تجارت طی سالهای 1397 الی 1399و با انجام برنامهریزیهای لازم، این بانک توانست به توفیقات

متعددی در زمینههای مختلف دست یابد که مشروح گزارش عملکرد طی سالهای 1397 الی 1399 به شرح ذیل ایفاد میگردد:

 

تجهیز منابع:

مجموع سپردههای ریالی در اسفند 1397 با 8/24 %رشد نسبت به سال 1396 به مبلغ 262,1 هزار میلیارد ریال بالغ گردید و در

اسفند 1398 نیز با 45 %رشد نسبت به سال قبل به 830,1 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین در پایان سال 1399 مجموع سپردههای ریالی با 4/59 %رشد نسبت به سال قبل به 918،2 هزار میلیارد ریال افزایش

یافت. شایان ذکر است میانگین رشد پنج بانک بزرگ تجاری کشور در سالهای مذکور به ترتیب 15 ،%26 %و 46 %بوده است.

سپردههای جاری ریالی در اسفند 1397 رشدی معادل 72 %نسبت به پایان سال قبل داشته است که در ادامه در سال 1398 رشد

فزاینده 149 درصدی را نسبت به پایان سال قبل خود، تجربه نموده است.

همچنین سپردههای جاری ریالی در پایان سال 1399 نیز با 54 %رشد نسبت به سال قبل به مبلغ 644 هزار میلیارد ریال بالغ

گردیده است. این در حالیست که میانگین رشد سپرده های جاری بانک طی سه سال گذشته 92 درصد و میانگین رشد پنج بانک بزرگ

تجاری در سالهای مذکور 65 درصد میباشد و این رشد چشمگیر منابع ارزان قیمت که در بانک بی سابقه بوده، آثار مثبت زیادی در

بهبود صورتهای مالی بانک داشته است.

- این موارد سبب افزایش سهم سپردههای کم هزینه بانک در سال 1397 به میزان 6/4 درصد، در سال 1398 به میزان10درصد و

همچنین در سال 1399 به میزان 9/2درصد گردیده که در مجموع سهم سپردههای کم هزینه در سبد سپرده ای بانک به 8/35

درصد افزایش یافته است.

- تغییر ترکیب سبد سپردههای بانک منجر به کاهش قیمت تمام شده پول از 9/16 %در پایان سال 1396 به ترتیب به 2/14 ،%3/12 %و

5/9 %در طی سالهای 1397 ،1398 و 1399 شده است. به عبارت دیگر هزینه تمام شده پول در بانک در طی سه سال 4/7 واحد

درصد کاهش داشته است.

- در مجموع بانک توانسته است سهم از بازار منابع در بین پنج بانک بزرگ تجاری را در طی سنوات مذکور با 5 واحد درصد افزایش از

 .برساند% 18/7 به% 13/7


بیشتربخوانید:تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و ایران خودرو منعقد شد


حوزه مصارف:

- مجموع ناخالص تسهیلات و مطالبات در پایان سالهای 1397 ،1398 و 1399 به ترتیب با 26 ،%27 %و 69 %رشد به مبالغ 770،

977 و 648،1 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که با توجه به رشد منابع به متوازن سازی ترازنامه کمک شایان نموده است.

- مجموع مطالبات از دولت در پایان سالهای 1397 ،1398 و 1399 نیز به ترتیب با 20 ،%15 %و 3 %رشد به 403 ،465 و 477 هزار

میلیارد ریال بالغ گردیده است.

- نسبت مطالبات غیر جاری به کل مصارف در پایان سال 1396 ،1/12 %بوده که در پایان سال 1397 با کاهش 1/2 واحد درصدی

به 10 %و در پایان سال 1398 با کاهش 8/1 واحد درصدی به 2/8 %و در اسفند 1399 نیز به نسبت 6/5 %تقلیل یافته است.

- نسبت کفایت ذخایر بانک در پایان سال 1399 به 66 %بالغ میگردد که نسبت به پایان سال 1396 به میزان 3/7 %بهبود یافته است.

- همچنین در راستای انجام تکالیف قانونی، این بانک نسبت به فروش داراییهای ثابت و غیرضرور خود به ترتیب طی سالهای 1396 الی

1399 به میزان 7/2 ،7/3 ،9/7 و 11 هزار میلیارد ریال اقدام نموده است. 

- در حوزه واگذاری بهینه سرمایه گذاریهای بانک طی سالهای 1397 الی 1399 نیز به ترتیب 6/4 هزار میلیارد ریال، 7/25 هزار میلیارد

ریال و 739 میلیارد ریال از سرمایه گذاری هدفگذاری شده را در چارچوب ضوابط و مقررات به فروش رسانده است.

 

حوزه تعهدات بانک:

- مانده تعهدات ضمانتنامههای ریالی به ترتیب 28 ،50 و 109 درصد در سالهای 1397 الی 1399 رشد نموده و به ارقام 193 هزار

میلیارد ریال، 290 هزار میلیارد ریال و 605 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که این امر توانسته ضمن تثبیت جایگاه بانک به عنوان

بانک اول در کشور، موجب افزایش سهم بانک در بین پنج بانک بزرگ تجاری از 33 %به 47 %گردد.

- مانده اعتبارات اسنادی مشروط و قطعی به ترتیب با 49 ،5/2 و 82 درصد رشد در سالهای 1397 ،1398 و 1399 به 331 هزار

میلیارد ریال، 339 هزار میلیارد ریال و 617 هزار میلیارد ریال افزایش یافته به نحوی که این بانک توانسته با تثبیت سهم بیش از 32

درصدی و حفظ جایگاه نخست در بین پنج بانک بزرگ تجاری نتایج مطلوبی را به دست آورد.

 

حوزه خدمات بانکی:

- در راستای افزایش سهم درآمدهای غیر مشاع، خالص درآمدهای کارمزدی در سالهای 1397 ،1398 و 1399 به ترتیب با 83 ،68 و

47 درصد رشد به ارقام 8 ،6/13 و 20 هزار میلیارد ریال بالغ گردید.

 

وضعیت نقدینگی:

- با توجه به اقدامات عملیاتی صورت گرفته و اصلاح تراز بانک، وضعیت نقدینگی بانک به شرایط بسیار مطلوب رسیده و طی سه سال

گذشته علاوه بر تسویه خطوط بین بانکی و رفع کسری نقدینگی، این بانک توانسته است به مازاد بیش از 400 هزار میلیارد ریال در

اردیبهشت 1400 دست یافته و این منابع را در بازار بین بانکی در اختیارات سایر بانکها قرار دهد.

 

 از سایر اقدامات کلان و بسیار مهم که به همت کارکنان و مدیران بانک صورت گرفته است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) موضوع تجدید ارزیابی داراییها که به عنوان یک اقدام موفقیت آمیز و اثرگذار در بازار سرمایه از جهت بهبود ارزش سهام بانک سبب

گردید بانک در پایان سال 1397 به بزرگترین شرکت بورسی کشور تبدیل شده و همچنین از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت

خارج شود.

ب) بانک با ادامه سهامداری در بانک های EIH هامبورگ ، PIB لندن و TC بلاروس و همچنین دارا بودن شعب پاریس و تاجیکستان،

از سال 1397 بهینه سازی شعب داخلی را در دستور کار قرار داده به نحوی که در سال 1397 تعداد 173 شعبه و 52 باجه و در سال

1398 تعداد 72 شعبه و 47 باجه را تعطیل و ادغام نموده و در حال حاضر دارای 1364شعبه و 438 باجه در داخل کشور می باشد.

نتیجه گیری مطلوب بانک براساس اقدامات فوق آن است که؛ شیب زیان در سال 1397 با بهبود 91 %نسبت به سال 1396 به

حدود 5/5 هزار میلیارد ریال کاهش یافت و با تداوم این اقدامات و اجرای برنامهها در سال 1398 ،بانک توانست بعد از چهار سال از

زیان خارج شود ( با این توضیح که توقف زیاندهی دو سال زودتر از سند خروج از زیان اتفاق افتاد). همچنین در اسفند 1399 ،شواهد

حاکی از آن است که سود بانک با رشد فزاینده نسبت به سال 1398 در حدی است که نه تنها زیان انباشته بالغ بر 107 هزار میلیارد

ریالی بانک را پوشش می دهد بلکه نتیجه عملکرد منجر به سود در پایان سال 1399 می گردد. این در شرایطی است که بانک نسبت به

برآورد و منظور نمودن ذخایری اعم از؛ مبلغ 66 هزار میلیارد ریال ذخیره مالیات مربوط به سنوات گذشته (بیش از 11 هزار درصد افزایش

نسبت به سال قبل)، مبلغ 16 هزار میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و مبلغ 7/45 هزار میلیارد ریال سایر ذخایر ( بیش از

300 درصد افزایش نسبت به سال قبل که عمدتاً شامل ذخیره اکچوئری و ذخیره پاداش پایان خدمت می باشد ) و نیز عدم احتساب

درآمد سرمایه گذاری در برخی از شرکتها به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی آنها قبل از تهیه صورتهای مالی بانک اقدام نموده است. 

 

 

منبع:روابط عمومی بانک تجارت

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied